مطلع برنامه مجری & شروع مجری با تک بیتی نام خدا& به نام خداوند & گزیده اشعار شروع مجری

 

گزیده تحمیدیه های به نام خدا

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد

 

کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

خداوند نام و خداوند جای

 

خداوند روزی ده رهنمای

 

خداوند کیوان و گردان سپهر

 

فروزنده ماه و ناهید و مهر

 

ز نام و نشان و گمان برترست

 

نگارنده بر شده پیکرست

 

به بینندگان آفریننده را

 

نبینی مرنجان دو بیننده را

 

نیابد بدو نیز اندیشه راه

 

که او برتر از نام و از جایگاه

 

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

 

نیابد بدو راه جان و خرد

 

خرد گر سخن برگزیند همی

 

همان را گزیند که بیند همی

 

ستودن نداند کس او را چو هست

 

میان بندگی را ببایدت بست

 

خرد را و جان را همی سنجد اوی

 

در اندیشه سخته کی گنجد اوی

 

بدین آلت رای و جان و زبان

 

ستود آفریننده را کی توان

 

به هستیش باید که خستو شوی

 

ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

 

پرستنده باشی و جوینده راه

 

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 

توانا بود هر که دانا بود

 

ز دانش دل پیر برنا بود

 

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

 

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

 

فردوسی

 

***

 

به نام خدایی که جان آفرید

 

زمین و زمان و مکان آفرید

 

خداوند دانا، خداوند هوش

 

خداوند روزی ده عیب پوش

 

خدایی که داراست، علم غیوب

 

توانای مطلق بپوشد عیوب

 

خدایی که در خلقت این جهان

 

نبودست محتاج، بر این و آن

 

خدایی که بخشید هستی به ما

 

دلیل وجودش زهستیّ ما

 

خداوند رحمان، خدای رحیم

 

که هم قهروهم عفو او شد عظیم

 

امید همه بندگان، عفو اوست

 

نشاید که نومید گشتن ز دوست

 

ومن هم امیدم، به بخشایش است

 

که از لطف یزدان در آسایش است

 

***

 

به نام خدا، هر چه داریم از او

 

خداوند احمد خدای سبو

 

خدای قلم های حیدر ستا

 

خداوند سیف و خدای شتا

 

به نام خداوند بود و نبود

 

خداوند یاسی به رنگ کبود

 

خداوند حسن و خدای حسن

 

خداوند ابرو به وقت شکن

 

خداوند بدر و خدای حنین

 

همان خالق کربلای حسین

 

خداوند سجاد زین العباد

 

که ساجد چو او در دو عالم مباد

 

خدای شکافنده بحر علم

 

خداوند باقر خداوند حلم

 

خداوند صادق خدای ودود

 

خداوند غیب و خدای شهود

 

خداوند کاظم خدای ادب

 

خداوند روز و خداوند شب

 

خداوند مهر و خدای وفا

 

به نام خدایی که دارد رضا

 

خداوند عدل و خداوند داد

 

خداوند بخشش خدای جواد

 

خداوند هادی خداوند راه

 

خداوند روزی ده رهنما

 

خدای حسن نرگس و آفتاب

 

خدای پذیرای کار صواب

 

خداوند زیبای رنگین کمان

 

خداوند مهدی صاحب زمان

 

عکس نوشته شعر به نام خداوند دل‌های پاک

 

 

 

شعر کوتاه به نام خدا

 

 

 

به نام خداوند دل‌های پاک

 

که نامش بود در دلت تابناک

 

به نام کسی که تو را آفرید

 

سرآغاز عشق است و نور و امید

 

***

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

کزو ماندگار، این زمین و زمان

 

که با نام او راست گشت آسمان

 

که با عشق او شد جهان، بی کران

 

به نام جهان بخش پاک آفرین

 

به راهش بود، مردم راستین

 


***

 

به نام خداوند لوح و قلم

 

حقیقت نگار وجود و عدم

 


خدایی که داننده رازهاست

 

نخستین سرآغاز آغازهاست

 

عکس خطاطی بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

تک بیت های به نام خدا

 


به نام خداوند آلاله ها

 

خداوند پروانه و پونه ها

 

***

 

به نام خداوند حی رحیم

 

خدای بهشت و خدای جحیم

 

***

 

به نام خداوند شعر و غزل

 

به نام خداوند عزوجل

 

***

 

به نام خداوند شعر و غزل

 

کلامش نشیند به دل تا ازل

 

***

 

به نام خداوند نان و خداوند جان

 

دهد روزی اش را به پیر و جوان

 

***

 

به نام خداوند احساس پاک

 

خداوند شمس و مه تابناک

 

***

 

به نام خداوند نیلوفرین

 

ستایش ز بهر تو ای بهترین

 

***

 

به نام خداوند دریای نور

 

خدایی که دارد به هر جا حضور

 

***

 

به نام خداوند شعر و غزل

 

خداوند روزی ده بی مثل

 

***

 

به نام خداوند روشن ضمیر

 

خداوند روشنگر بی نظیر

 

***

 

به نام خداوند دریاچه ها

 

که داده ظرافت به پروانه ها

 

***

 

به نام خداوند احساس پاک

 

همان که آفریده ما را ز خاک

 

***

 

به نام خداوند رنگین کمان

 

فروزنده روز و شب آسمان

 

***

 

به نام خداوند زیبا سخن

 

خداوند آلاله ها در چمن

 

***

 

درود بر خدای هنرآفرین

 

نگارنده هر گل آتشین

 

عکس نوشته نام خدا

 


به نام خداوند نون و قلم

 

خداوند آزادی و عشق و غم

 

***

 

به نام خالق سبز بهاران

 

خداوند طراوت، جویباران

 

***

 

به نام خداوند خوب بهار

 

خداوند گل، لاله و لاله زار

 

***

 

به نام خدای بلندآسمان

 

خداوند خاک و خدای جهان

 

***

 

به نام خداوند پاک و دلیر

 

خداوند دریا، خدای امیر

 

***

 

به نام خداوند سبز و سپید

 

خداوند سال و خداوند عید

 

***

 

به نام خداوند سنگ و خداوند گنج

 

خداوند شادی خداوند رنج

 

***

 

به نام خداوند کوه و خداوند دشت

 

خداوند دره خداوند گشت

 

***

 

به نام خداوند ریحان و گل

 

خداوند هادی هدایت سبل

 

***

 

به نام خدای شفیع و صبور

 

خداوند دانش خداوند نور

 

***

 

به نام خداوند تاج و خداوند گنج

 

خداوند روزی، سرای سپنج

 

***

 

به نام خداوندی که کارساز است

 

ز ما و طاعت ما بی نیاز است

 

***